Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Προπτυχιακές Σπουδές

English Version

Τα Θεμελιώδη μαθήματα Φυσικής


1ο εξάμηνο

 

Φυσική Ι (Μηχανική)  (9.4.01.1.1.9)

Εισαγωγή σε Βασικά Μαθηματικά Εργαλεία: Διανύσματα και πράξεις διανυσμάτων. Εσωτερικό-εξωτερικό γινόμενο. Διανυσματικές παράγωγοι. Ταχύτητα - επιτάχυνση. Ανάπτυγμα σε σειρά. Διανύσματα και πολικές συντεταγμένες. Οι Νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση των σωμάτων: Νόμοι του Νεύτωνα. Δυνάμεις και εξισώσεις κίνησης. Κίνηση σε ομογενές πεδίο. Νόμος του Νεύτωνα για την Παγκόσμια έλξη. Κίνηση σε σταθερό ηλεκτρικό (ή, μαγνητικό) πεδίο. Διατήρηση ορμής. Δυνάμεις τριβής. Συστήματα Μεταφοράς -Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου: Αδρανειακά και επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς. Απόλυτη και σχετική επιτάχυνση, Υποθετικές δυνάμεις. Απόλυτη και σχετική ταχύτητα - Μετασχηματισμός Γαλιλαίου. Διατήρηση ορμής - Κρούσεις. Ταχύτητα και επιτάχυνση σε περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς. Διατήρηση Ενέργειας: Έργο - Ενέργεια. Κινητική ενέργεια - Δυναμική ενέργεια. Διατηρητικές Δυνάμεις - (Ηλεκτρική, Βαρυτική, Ταχύτητα Διαφυγής). Ισχύς μεταβλητής δύναμης. Διατήρηση Ορμής και στροφορμής: Εσωτερικές δυνάμεις και διατήρηση ορμής. Κέντρο μάζας - Κρούσεις. Συστήματα με μεταβλητή μάζα. Στροφορμή ως προς κέντρο μάζας. Νόμος μεταβολής της στροφορμής. Αρμονικός Ταλαντωτής: Ελατήριο - μάζα, απλό ακκρεμές, κύκλωμα LC. Μέση κινητική και δυναμική ενέργεια. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση. Στοιχειώδης Δυναμική Στερεών Σωμάτων: Εξίσωση κίνησης στερεού σώματος. Στροφορμή και κινητική ενέργεια. Ροπή αδράνειας - Θεωρήματα παραλλήλων / καθέτων αξόνων. Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα - Εξάρτηση κίνησης από το χρόνο. Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα - Συμπεριφορά της στροφορμής. Κεντρικές Δυνάμεις - Δυνάμεις Αντίστροφού Τετραγώνου: Δύναμη μεταξύ σημειακής μάζας και σφαιρικού φλοιού / συμπαγούς σφαίρας. Τροχιές περί ελκτικό κέντρο - Νόμοι του Kepler. Το πρόβλημα των δύο σωμάτων - Ανηγμένη μάζα.
Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.

2ο εξάμηνο

 

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι)  (9.4.03.2.1.9)

Ηλεκτροστατική: Νόμος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Ενέργεια συστήματος φορτίων. Πεδίο από διάκριτες και συνεχείς κατανομές φορτίου. Νόμος του Gauss, Εφαρμογές του Ν. του Gauss. Ηλεκτροστατικό δυναμικό: Διαφορά δυναμικού και δυναμική συνάρτηση. Το πεδίο ως βαθμίδα του δυναμικού. Απόκλιση διανυσματικής συνάρτησης και Θ. Gauss. Στροβιλισμός διανυσματικής συνάρτησης και Θ. Stokes. Διαφορική μορφή του Ν. Gauss. Εξίσωση Laplace. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτροστατικά πεδία και αγωγοί: «Ορισμός» και γενικές ιδιότητες αγωγών. Γενικό Ηλεκτροστατικό πρόβλημα και Θ. Μοναδικότητας. Εισαγωγή στη μέθοδο των εικονικών φορτίων. Εισαγωγή στη μέθοδο των χωριζόμενων μεταβλητών. Απλά συστήματα αγωγών. Συντελεστές χωρητικότητας και πυκνωτές. Ηλεκτρικά ρεύματα:  Πυκνότητα ρεύματος. Διατήρηση φορτίου και εξίσωση συνέχειας. Τοπική μορφή του Νόμου του Ohm. Μαγνητικό πεδίο: Νόμος των Biot-Savart. Ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου. Πεδία δακτυλίων και πηνίων. Νόμος του Ampere. Διανυσματικό δυναμικό. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή: Νόμος του Faraday. Αμοιβαία επαγωγή.  Αυτεπαγωγή. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Εξισώσεις του Maxwell:  Ο πλήρης Νόμος του Ampere. Εξ. Maxwell σε διαφορική και ολοκληρωτική μορφή. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Εισαγωγή στο Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο στην ύλη: Ηλεκτρικό δίπολο (Πεδίο και δυναμικό). Πόλωση και Διηλεκτρικά υλικά. Μαγνητικά δίπολα (Μαγνητικό πεδίο και δύναμη σε μαγνητικό δίπολο). Μαγνητική ροπή και στροφορμή.

Εργαστηριακή Φυσική   (9.4.02.2.1.9)

Τρία 2-ωρα εισαγωγικά θεωρητικά μαθήματα: Εισαγωγικά. Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων - Θεωρητική Άσκηση 1. Παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων - Θεωρητική Άσκηση 2. 6 εργαστηριακές ασκήσεις (2-ωρης διάρκειας, κυρίως Ηλεκτρομαγνητισμού), από τις ακόλουθες:

 1. Χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου,
 2. Μελέτη της χωρητικότητας πυκνωτή και μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς υλικών
 3. Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου ενός σωληνοειδούς
 4. Μέτρηση του λόγου cp/cv των αερίων
 5. Μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου
 6. Παλμογράφος
 7. Τηλεμετρία
 8. Εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις
 9. Συντονισμός
 10. Μέτρηση της μαγνητικής διαπερατότητας μ0 του κενού
 11. Βαθμονόμηση θερμοζεύγους

1 εργαστηριακή άσκηση από τις ανωτέρω, για όσους είχαν απουσιάσει από μία άσκηση. Στο τέλος του εξαμήνου γίνεται και θεωρητική εξέταση, από την οποία προκύπτει ένα ποσοστό του τελικού βαθμού του μαθήματος

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Εισαγωγή: Ιστορική Εισαγωγή. Συστήματα αναφοράς, Μετασχηματισμός Γαλιλαίου. Ταχύτητα του φωτός.  Ο μετασχηματισμός του Lorentz: Εξαγωγή Μετασχηματισμών. Ιδιομήκος - Ιδιοχρόνος, Συστολή - Διαστολή. Παραδείγματα. Μετασχηματισμοί ταχυτήτων κατά Lorentz: Εξαγωγή Μετασχηματισμών. Παραδείγματα. Σχετικιστική δυναμική: Μετασχηματισμός μάζας. Διατήρηση ενέργειας. Παραδείγματα. Αναλλοίωτο του φορτίου σε μετασχηματισμούς Lorentz: Μετασχηματισμοί πεδίων Ε και Β. Πεδίο κινούμενου φορτίου. Δυνάμεις κινούμενων φορτίων σε κινούμενα φορτία.

3ο εξάμηνο

 

Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) (9.4.05.3.1.9)

Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση και εξωτερική διέγερση: Απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Σύνθετη μηχανική αντίσταση - Συντονισμός.  Συζευγμένοι ταλαντωτές: Κανονικοί τρόποι ταλάντωσης. Συστήματα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Περιοδικά συστήματα. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κύματα σε συνεχή μέσα, σε μία διάσταση:  Εξίσωση κύματος σε 1-Διάσταση. Οδεύοντα κύματα. Στάσιμα κύματα. Ανάκλαση, διάδοση σε ασυνέχεια. Διασπορά: Κυματοπακέτα. Φασική και ομαδική ταχύτητα. Επιφανειακά κύματα σε υγρά. Μέθοδοι Fourier, θεωρήματα εύρους ζώνης: Πεπερασμένο ελαστικό μέσο - Σειρά Fourier. Άπειρο ελαστικό μέσο - Ολοκλήρωμα Fourier. Θεωρήματα εύρους ζώνης (Σχέσεις αβεβαιότητας). Κύματα σε δύο διαστάσεις: Διαφορική εξίσωση κύματος σε 2-Διαστάσεις. Στάσιμα κύματα σε 2-Δ, Εκφυλισμός, Πυκνότητα καταστάσεων. Οδευόντα κύματα σε 2-Δ, Νόμοι ανάκλασης-διάδοσης, Κυματοδήγηση. Κύματα σε τρεις διαστάσεις (ακουστικά, ηλεκτρομαγνητικά), Πόλωση, Συντελεστές Fresnel, (απλή αναφορά): Ακουστικά. Ηλεκτρομαγνητικά. Πόλωση. Συντελεστές Fresnel. Συμβολή, Περίθλαση (γενικές αρχές): Συμβολή με διαίρεση μετώπου. Συμβολή με διαίρεση πλάτους. Περίθλαση Fraounhofer.
Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.

Θερμοδυναμική

Εισαγωγικές έννοιες: Θερμοκρασία, Θερμότητα. Νόμοι αραιών αερίων. Ισόθερμη και Αδιαβατική μεταβολή. Κινητική θεωρία αερίων. Καταστατική εξίσωση αερίων. Πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής: Έργο, Εσωτερική ενέργεια. Αντιστρεπτές και μη-αντιστρεπτές μεταβολές. Θερμοχωρητικότητα, εξίσωση Mayers. Ενθαλπία, μεταφορά θερμότητας. Θερμικές μηχανές, Μηχανή Carnot. Θερμοδυναμικός συντελεστής μ, Carnot. Δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής: Εντροπία. Μη-εντιστρέψιμες διαδικασίες. Θεώρημα Carnot, ανισότητες Clausius. Αλλαγές εντροπίας, Tds εξισώσεις. Θερμοδυναμικά Δυναμικά: Legendre μετασχηματισμοί. Maxwell εξισώσεις. Helmholz, Gibbs συναρτήσεις. Αλλαγές φάσης. Ανοικτά Συστήματα, Χημικό Δυναμικό: Ισορροπία αλλαφών φάσεων. Χημικές αντιδράσεις. Διαδικασίες ανάμειξης. Τρίτος νόμος θερμοδυναμικής: Διατυπώσεις τρίτου νόμου θερμοδυναμικής. Μέθοδοι ψύξης. Εφαρμογές  τρίτου νόμου θερμοδυναμικής.

 

4ο εξάμηνο

 

Φυσική IV (Κβαντομηχανική Ι) (9.4.06.4.1.9)

Εισαγωγή: Πειράματα που αναδεικνύουν την ανεπάρκεια της κλασικής θεώρησης. Πρώιμη κβαντική φυσική. Κύματα de Broglie. Βασικές Αρχές: Αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg. Εξίσωση του Schroedinger. Φυσική σημασία και χρονική εξέλιξη της κυματοσυνάρτησης. Εφαρμογές της εξίσωσης του Schroedinger σε 1-διάστατα συστήματα: Στάσιμες καταστάσεις (φρέατα δυναμικού). Σκέδαση από δυναμικό (βήμα, φράγμα). Φαινόμενο της σήραγγας, ρεύμα πυκνότητας πιθανότητας. Μέτρηση στην Κβαντική Μηχανική: Αντιστοιχία μαθηματικών τελεστών σε φυσικά μεγέθη. Συμβιβαστά και ασυμβίβαστα φυσικά μεγέθη. Αξιώματα της Κβαντομηχανικής. Στατιστική ερμηνεία. Αρμονικός Ταλαντωτής: 1-διάστατος αρμονικός ταλαντωτή. Αρχή της αντιστοιχίας.

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού

Λειτουργικό σύστημα (ΛΣ): Εισαγωγή στο ΛΣ Unix. Βασικές εντολές συστήματος, redirection, piping, φίλτρα. Εντολές επεξεργασίας αρχείων κειμένου ASCII. Βασικός προγραμματισμός φλοιού. Επεξεργαστής κειμένου για προγραμματισμό. Πρόγραμμα απεικόνισης δεδομένων και συναρτήσεων στο επίπεδο και στο χώρο.  Γλώσσα προγραμματισμού: Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran. Δομή προγράμματος, τύποι μεταβλητών, διαχείριση μνήμης. Εντολές ελέγχου και μορφοποίησης. Συναρτήσεις και υπορουτίνες. Μεταγλωττιστής, μεταγλωττισμός και βελτιστοποίση. Μέτρηση επιδόσεων, διόρθωση λαθών κώδικα.   Υπολογισμός και απεικόνιση τροχιών σωματιδίων σε 2 και 3 διαστάσεις: Προγραμματισμός κινηματικής σωματιδίου σε 2 και 3 διαστάσεις. Ανάλυση των δεδομένων και απεικόνιση τροχιάς. Έλεγχος ακρίβειας αποτελεσμάτων, διατηρούμενες ποσότητες. Υπολογισμός και απεικόνιση της κίνησης σωματιδίου υπό την επίδραση δύναμης επιλύοντας τις εξισώσεις κίνησης Νεύτωνα σε 1 και 2 διαστάσεις: Μέθοδοι Euler, Runge Kutta. Επίλυση απλών προβλημάτων στη μία διάσταση: αρμονικός ταλαντωτής, κίνηση στο  βαρυτικό πεδίο με τριβή κλπ. Μελέτη ακρίβειας και ευστάθειας λύσεων. Εφαρμογές στις 2 διαστάσεις: Κίνηση στο βαρυτικό πεδίο στην επιφάνεια της γης, μαγνητικό πεδίο, αρμονικός ταλαντωτής, κίνηση πλανητών.  Επίλυση της εξίσωσης διάχυσης με ή χωρίς όρο πηγής σε μία και δύο διαστάσεις: Επίλυση της εξίσωσης διάχυσης στο χρόνο σε μία διάσταση. Σχήμα Euler. Αριθμός Courant. Διατύπωση των πεπερασμένων διαφορών σε μορφή στάμπας (stenci). Επίλυση της εξίσωσης διάχυσης με όρο πηγής σε δύο διαστάσεις. Ηλεκτροστατική: Δυναμικές γραμμές και ισοδυναμικές επιφάνειες ηλεκτρικού πεδίου ηλεκτροστατικής κατανομής σημειακών φορτίων στο επίπεδο. Επίλυση εξίσωσης Laplace στο επίπεδο παρουσία αγωγών. Εξίσωση Poisson στο επίπεδο για συνεχή ηλεκτροστατική κατανομή φορτίου. Υπολογισμός τροχιών, λύσεων ισορροπίας και ταλαντωτικών λύσεων σε απλά προβλήματα συναγωγής και νευρο-διέγερσης: H εξίσωση Lorentz. Βηματισμός σε παράμετρο για την κατασκευή του  διαγράμματος λύσεων. Διαγράμματα φάσεων. Το απλοποιημένο μοντέλο νευροδιέγερσης Fitzhugh. Χρονική Ολοκλήρωση. Κατασκευή του διαγράμματος λύσεων. Yπολογισμός και απεικόνιση της κίνησης πολλαπλών σωματιδίων υπό την επίδραση συζευγμένων πεδίων: Προγραμματισμός μοριακής δυναμικής στο επίπεδο: Αλγόριθμος Verlet, συνοριακές συνθήκες. Απεικόνιση κίνησης, προσέγγιση ισορροπίας, διατηρούμενες ποσότητες, μελέτη κατανομής θέσεων και ταχυτήτων Έλεγχος ακρίβειας αλγόριθμου. Μοριακά δυναμικά: Σκληρές σφαίρες, δυνάμεις Van der Vaals και αλληλεπίδραση Lennard-Jones. H λογιστική εξίσωση: Προγραμματισμός τροχιάς λογιστικής εξίσωσης και απεικόνιση. Ελκυστές, σταθερά σημεία, διακλάδωση (bifurcation). Διπλασιασμός περιόδου, χαοτική συμπεριφορά.
Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.

5ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ηλεκτρομαγνητισμός  ΙΙ

Τεχνικές επίλυσης ηλεκτροστατικών προβλημάτων: Ηλεκτρικό πεδίο, Δυναμικό, Ενέργεια. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Μέθοδος εικόνων. Χωριζόμενες Μεταβλητές. Πολυπολική ανάπτυξη. Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη: Διηλεκτρικά υλικά. Γραμμικά διηλεκτρικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη: Μαγνητικό Πεδίο. Μαγνητικά υλικά. Μαγνήτιση. Γραμμικά και μη Γραμμικά μαγνητικά υλικά. Εξισώσεις: Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό. Διάνυσμα Poynting. Βαθμωτό - διανυσματικό δυναμικό: Μετασχηματισμοί βαθμίδας. Ενέργεια. Ορμή. Στροφορμή.


Κβαντομηχανική  ΙΙ

Εισαγωγή: Γενικές Αρχές, Αξιώματα, Τελεστές - Μεταθέτες, Ιδιότητες Τελεστών. Γενικευμένες Σχέσεις Αβεβαιότητας, Χρονική μεταβολή μέσης τιμής Φυσικών Μεγεθών, Συμμετρίες Φορμαλισμός Dirac, Αναπαράσταση τελεστών με Πίνακες, Χώρος ορμών. Εφαρμογές της εξίσωσης του Schroedinger: 1-διάστατα δυναμικά, Δυναμικά δ-function, 3-διάστατο πηγάδι δυναμικού. 1-διάστατα προβλήματα σκέδασης. Φαινόμενο σήραγγας. Εφαρμογές. Αρμονικός Ταλαντωτής: Πολυωνυμική λύση (Hermite). Αλγεβρική λύση (τελεστές δημιουργίας - καταστροφής). 2-διάστατος και 3-διάστατος αρμονικός ταλαντωτής. Εκφυλισμός. Θεωρία Διαταραχών: Χρονοανεξάρτητη. Μη-εκφυλισμένες στάθμες. Εκφυλισμένες στάθμες. Χρονοεξαρτώμενη, Πρώτης τάξης προσέγγιση. Άτομο του Υδρογόνου: Λύση γωνιακής εξίσωσης, Σφαιρικές αρμονικές. Λύση ακτινικής εξίσωσης, Ενεργειακό φάσμα. Εφαρμογή θεωρίας διαταραχών, Σχετικιστική εξίσωση, Άτομο Ηλίου. 3-διάστατα δυναμικά με σφαιρική συμμετρία. Στροφορμή - Spin: Αλγεβρική λύση για τη στροφορμή (Ιδιοτιμές Ιδιοανύσματα). Spin. Άθροιση στροφορμών, Εφαρμογές.

Στατιστική Φυσική

Μικροκανονικό σύνολο:  Κανονικό σύνολο.Συνάρτηση επιμερισμού. Σύνδεση με θερμοδυναμικά μεγέθη:
Εφαρμογές. Μεγαλοκανονικό σύνολο:  Kατανομή Fermi-Dirac. Κατανομή Bose-Einstein.  Εφαρμογές στο Μαγνητισμό. Ακτινοβολία μέλανος σώματος. Πραγματικά αέρια. Αλλαγές φάσης.

Οπτική και Εργαστήριο

Κυματικές έννοιες, εισαγωγή στην οπτική:
Πόλωση του φωτός.  Ανάκλαση, διάθλαση σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες.
Γεωμετρική οπτική:
Κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα, οπτικές ίνες.  Ιδιότητες και σφάλματα οπτικών στοιχείων.
Οπτικά όργανα (οφθαλμός, μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο).
Διπλοθλαστικά υλικά: Οπτική δράση. Επαγόμενα οπτικά φαινόμενα (οπτική διαμόρφωση).

Χωρική-χρονική συμφωνία:  Συμβολή. Συμβολόμετρα (Διαίρεσης πλάτους - διαίρεσης μετώπου. Συμβολή πολλαπλών δεσμών. Συναρτήσεις συμφωνίας και διακριτότητα (visibility). Περίθλαση: Κοντινού πεδίου (Fresnel). Μακρινού πεδίου (Fraunhofer). Οπτικοί μετασχηματισμοί Fourier, οπτικά φίλτρα. Ολογραφία. Αρχές μη-γραμμικής οπτικής: Μείξη συχνοτήτων. Παραγωγή αρμονικών.

Εργαστήρια:

 1. Γεωμετρική - Κυματική - Φυσική Οπτική. Ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση. Συμβολή, περίθλαση
 2. Οπτικοί μετασχηματισμοί Fourier. Χωρικά οπτικά φίλτρα, επεξεργασία εικόνας
 3. Συμβολομετρία. Φαινόμενο Doppler στο Φως. Συμβολόμετρο Michelson, συμβολόμετρο Fabry-Perot. Μέτρηση μήκους κύματος, δείκτη διάθλασης, ταχύτητας κίνησης
 4. Διαμόρφωση δέσμης Laser. Οπτική μετάδοση πληροφορίας, Μέτρηση ταχύτητας του φωτός
 5. Αρχές Ολογραφίας. Λήψη, εμφάνιση, παρατήρηση ανακλαστικού ολογράμματος
 6. Συνοριακές συνθήκες στη διεπιφάνεια διηλεκτρικών. Σχέσεις Fresnel

Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής

8  εργαστηριακές ασκήσεις (3-ωρης διάρκειας) από τις ακόλουθες:

 1. Ακτινοβολία μέλανος σώματος.
 2. Περίθλαση ηλεκτρονίων.
 3. Οπτική φασματοσκοπία.
 4. Συμβολή και περίθλαση φωτός.
 5. Μικροκύματα.
 6. Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων.
 7. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
 8. Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών.
 9. Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στα υγρά.
 10. Μελέτη των ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα.

1 εργαστηριακή άσκηση από τις ανωτέρω, για όσους είχαν απουσιάσει από μία άσκηση

Γενική Χημεία

Ατομική θεωρία: Περιοδικό σύστημα.  Χημικοί δεσμοί: Χημεία στερεάς κατάστασης.  Χημεία συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων. Χημική κινητική - Χημική ισορροπία. Χημική κινητική - Χημική ισορροπία. Ηλεκτροχημεία. Φωτοχημεία και φωτοηλεκτροχημεία. Πυρηνική Χημεία. Ειδικά θέματα: Χημεία του νερού. Χημεία της ατμόσφαιρας. Υλικά: Εργαστηριακές Ασκήσεις: Χημεία υδατικών διαλυμάτων: Χαρακτηριστικές αντιδράσεις ανιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις κατιόντων. Φυσικοχημεία.: Χημική κινητική. Διάβρωση. Γαλβανικά στοιχεία. Ηλεκτρόλυση.

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2014 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras