Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Ο Τομέας Φυσικής

English Version
Ktirio Fysikhs

Ο Τομέας Φυσικής

της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) προσφέρει:

Όλα τα προπτυχιακά μαθήματα Φυσικής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Αυτά αποτελούνται από μια σειρά από θεμελιώδη μαθήματα Φυσικής για τα πρώτα 4 εξάμηνα, και για τις δύο Κατευθύνσεις, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένης Φυσικής, που αποβλέπουν στο να δώσουν στους σπουδαστές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στη Φυσική κατά τρόπο μεθοδικό και επιστημονικά θεμελιωμένο. Στη συνέχεια διδάσκονται μια σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων για την κατεύθυνση της Φυσικής, τα οποία ολοκληρώνουν τις απαραίτητες γνώσεις για ένα φυσικό, καθώς και το υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση σε βάθος των προχωρημένων μαθημάτων Φυσικής και των εξειδικευμένων κατ΄ επιλογήν μαθημάτων που προσφέρονται στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Αυτά τα κατ΄ επιλογήν μαθήματα αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις (Ροές), όπως: Φυσική των Υλικών, Μηχανική των Υλικών, Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ, Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια, και Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.

Παράλληλα, ο Τομέας Φυσικής παρέχει:

α.  Έναν αριθμό μαθημάτων Γενικής Φυσικής για τα 2-4 πρώτα εξάμηνα της πολυτεχνικής εκπαίδευσης, που είναι υποχρεωτικά για τις περισσότερες των Σχολών του Ε.Μ.Π. Πρόκειται για θεμελιώδη μαθήματα, που αποβλέπουν στο να δώσουν στους φοιτητές βασικές επιστημονικές γνώσεις κατά τρόπο μεθοδικό και να τους εξοικειώσουν στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί ένα στερεό υπόβαθρο για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει σε βάθος τα προχωρημένα τεχνικά μαθήματα, αλλά και για να έχει αργότερα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα νέα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη.

β.  Έναν αριθμό κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων Φυσικής που διδάσκονται σε διάφορες Σχολές του Ε.Μ.Π. μετά το 3ο εξάμηνο και είναι προσαρμοσμένα στις ειδικότερες ανάγκες τους. Αυτά έχουν σκοπό να συνδέσουν μερικά τεχνολογικά μαθήματα με τη Φυσική και να τα στηρίξουν με πιο προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις.

γ.  Ορισμένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φυσικής γενικού χαρακτήρα, αλλά και ανωτέρου επιπέδου, τα οποία βοηθούν τον φοιτητή στη βαθύτερη κατανόηση άλλων μαθημάτων και στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Επίσης καλύπτουν το από παράδοση ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενός αριθμού φοιτητών του Ιδρύματος για τη Φυσική.

δ.  Ένα κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων Φυσικής, διάρκειας τριών εξαμήνων, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που άρχισε στις αρχές του 1987, αλλά και προσφάτως στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φυσική και τις τεχνολογικές της εφαρμογές, με δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος.

Ο Τομέας Φυσικής διαθέτει

αξιόλογη εργαστηριακή υποδομή για την εκπαίδευση των φοιτητών σε σειρές εργαστηριακών ασκήσεων Μηχανικής, Ηλεκτρισμού, Κυματικής, Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, Οπτικής, Φυσικής Λέιζερ κλπ. Διαθέτει ακόμη μια σημαντική υποδομή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αξιόλογο εργαστηριακό εξοπλισμό στις περιοχές της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, των Λέιζερ, της Φυσικής Υλικών, της Φυσικής Υπερήχων, της Βιοφυσικής κλπ., για τη διεξαγωγή έρευνας στις περιοχές αυτές. Επίσης, η βιβλιοθήκη του Τομέα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων και περιοδικών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Φυσικής είναι πολύ εκτεταμένες. Πολλές από αυτές γίνονται σε συνεργασία με άλλους Τομείς του Ε.Μ.Π. καθώς και με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στον Τομέα Φυσικής υπάρχουν σήμερα ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Φυσική Διηλεκτρικών. Φασματοσκοπία Raman. Θερμοφωταύγεια και Εξωηλεκτρονική Εκπομπή. Ανάπτυξη Συστημάτων Λέηζερ και Εφαρμογές των Λέηζερ, Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών. Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών. Πυρηνική Φυσική. Μελέτη Κοσμικών Ακτίνων Υπερυψηλών Ενεργειών, Θεωρητική Ατομική και Μοριακή Φυσική, Ακουστική Ολογραφία και Δράση Υπερήχων στα Υλικά, Βιοφυσική.

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 May, 2017 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras