Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών English Version

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Οδηγίες

Ανάθεση - Εκπόνηση - Συγγραφή

Κατά την εγγραφή στο 3ο ακαδημαϊκό εξάμηνο, κάθε μεταπτυχιακός σπουδαστής υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ, αίτηση ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, ο προτεινόμενος επιβλέπων και σύντομη περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ, συντάσσει Πίνακα με τα στοιχεία των υπό έγκριση μεταπτυχιακών εργασιών, (Ονοματεπώνυμο σπουδαστή, Τίτλος Εργασίας, Επιβλέπων), και ενημερώνει την ΕΔΕ. Η ΕΔΕ, εγκρίνει τον Πίνακα των μεταπτυχιακών εργασιών, με τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων, αφού επιβεβαιώσει, με τη βοήθειά τους, ότι το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας εμπίπτει στο αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Αν χρειάζεται, η ΕΔΕ προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις του Πίνακα μεταπτυχιακών εργασιών.

Η εργασία γράφεται στην Ελληνική γλώσσα, με βάση εγκεκριμένο από την ΕΔΕ πρότυπο μορφής (format), σύμφωνα με το υπόδειγμα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ισχυροί λόγοι για την συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας στην Αγγλική γλώσσα, (εκπόνηση στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, ή διεθνούς ερευνητικού προγράμματος) και ο μεταπτυχιακός σπουδαστής επιθυμεί να συγγράψει τη μεταπτυχιακή εργασία στην Αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να υποβάλει, προς την ΕΔΕ, σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφετα και η άποψη του επιβλέποντος, με την υπογραφή του, κατά την έναρξη εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Σχετικές αιτήσεις που θα υποβάλλονται οποιαδήποτε άλλη στιγμή, δεν θα γίνονται δεκτές.

Παρουσίαση - Εξέταση

Όταν ολοκληρωθεί η Μεταπτυχιακή Εργασία, ο επιβλέπων δηλώνει προς την ΕΔΕ, με ειδικό έντυπο ολοκλήρωσης - αποδοχής, ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία και εισηγείται την εξέτασή της, προτείνοντας τα άλλα δύο μέλη της εξεταστικής. Η ΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη της την εισήγηση του επιβλέποντος, ορίζει τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής, ένα των οποίων είναι ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, (Ανακοίνωση παρουσίασης). Για την αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας λαμβάνεται υπόψην: (α) η τυπική αρτιότητα της εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, (β) η ουσιαστική εμπλοκή του μεταπτυχιακού σπουδαστή , (γ) η παραγωγή νέων αποτελεσμάτων/μοντέλων/ερμηνειών, (δ) η προφορική παρουσίαση και η απαντήσεις του σπουδαστή στις ερωτήσεις του ακροατηρίου και της εξεταστικής επιτροπής, (ε) η ύπαρξη ή το αποδεικνυόμενο ενδεχόμενο δημοσιοποίησης σε εθνικό ή διεθνές περιβάλλον των αποτελεσμάτων της εργασίας. Η εργασία βαθμολογείται επί τη βάσει των ανωτέρω κριτηρίων.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Οι εξετάσεις των Μεταπτυχιακών Εργασιών γίνονται σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ.

Προτεινόμενες Εργασίες προηγουμένων ετών

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 16 April, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras