Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Μεταπτυχιακές Σπουδές

English Version

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέα Φυσικής


1.Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και την καλλιέργεια, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών που θεραπεύονται από τους συνεργαζόμενους Τομείς των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθώς και από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι η εμβάθυνση, εξειδίκευση και η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης και μηχανικών στα θέματα της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι κάτοχοι του οποίου θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη, στην στελέχωση ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών μονάδων, ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ως στελέχη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι.).
Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι ο συνδυασμός γνώσεων και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής μεθόδων και διαδικασιών μεταξύ της Φυσικής και της Επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού σε μια κοινή βάση, όπου η Φυσική μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Επίσης στους στόχους του ΔΠΜΣ περιλαμβάνεται η προετοιμασία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για όσους φοιτητές το επιθυμούν και επιλεγούν από τους αντίστοιχους φορείς.
περισσότερα...

2. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις" αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην περιοχή των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων. Οι περιοχές αυτές της επιστήμης και της τεχνολογίας αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί και στις επόμενες δεκαετίες. Τα μικροσυστήματα κατασκευάζονται στο ίδιο μικροσκοπικό επίπεδο, όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ακολουθώντας την ίδια λογική της παράλληλης κατασκευής (batch fabrication) που επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη της κλασσικής μικροηλεκτρονικής.
Τα πεδία εφαρμογών που δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό είναι ευρύτατα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες δηλαδή με θέματα, που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη.
Όταν το χαρακτηριστικό μέγεθος των πάσης φύσεως διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μικροσύστημα είναι μικρότερο των 100 nm, κανείς οδηγείται στην περιοχή της νανοτεχνολογίας. Παρόλο που η νανοτεχνολογία αγγίζει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων η έμφαση του παρόντος μεταπτυχιακού θα είναι σε κατευθύνσεις όπου η νανοτεχνολογία συναντάει την τεχνολογία των μικροσυστημάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών νανοδιατάξεων και αισθητήρων.
Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης. Σ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις έχουμε συμπεριλάβει α) βασικά μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο προβλημάτων που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία, όπως η Φυσική Υλικών και Διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα και β) μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν μακροσκοπική-φαινομενολογική προσέγγιση, ακόμη και προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος.
περισσότερα...

Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων


Προκήρυξη 20 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (4/11/2016)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΔ Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. 6/10/2015


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση (2007-2013)

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 10 April, 2016 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras